آشنایی دانشجویان با مسائل مطرح در حوزه روابط انسانی
افزایش سطح آگاهی دانشجویان در زمینه روابط انسانی در سازمان ها و دانشگاه
ارتقای آگاهی شهروندان در حوزه مسائل ارتباطی مطرح در خانواده و جامعه
ارتقای آگاهی شهروندان در حوزه مسائل ارتباطی مطرح در فضای مجازی
ارتقای آگاهی شهروندان شهرستان سقز در خصوص مسائل مربوط به خانواده و روابط انسانی