سخنرانان کلیدی همایش

 

 

نلم و نام خانوادگی
مقطع
رشته
سمت
سمت

نعمت­الله عزیزی

دکتری

علوم تربیتی

عضو کمیته علمی

استاد تمام

دانشگاه کردستان

حسین عبداللهی

دکتری

مدیریت آموزشی

عضو کمیته علمی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی