اخبار كنفرانس :
  • دانلود لیست مقالات پذیرفته شده در همایش درج در تاریخ (1397/09/06)

  • دانلود برنامه زمانبندی همایش درج در تاریخ (1397/09/06)
  •     
  • چاپ مقالات برتر همایشی در فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی درج در تاریخ (1397/08/07)
  •     
  • تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1397/08/30 درج در تاریخ (1397/07/21)