تاریخ های مهم همایش
تمدید تاریخ پذیرش مقالات
حدا اکثر تا تاریخ20 آبانماه 1397
ارسال مقالات
حدا اکثر تا تاریخ 8 مهرماه 1397
داوری مقالات
حد اکثر تا تاریخ20 مهرماه 1397
برگزاری همایش
8 آذرماه 1397