1397/08/07
چاپ مقالات برتر همایشی در فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی

قابل توجه پژوهشگران گرامی ، مقالات برتر همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی در فصلنامه علمی - پژوهشی علوم اجتماعی چاپ خواهد شد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز

Islamic Azad University Saghez Branch