کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصیلی

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

فاروق یزدان­ستا

دکتری

مدیریت آموزشی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

استادیار

نعمت­الله عزیزی

دکتری

برنامه­ریزی آموزشی

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

استاد

حسین عبداللهی

دکتری

مدیریت آموزشی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشیار

احمد امانی

دکتری

مشاوره

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دانشیار

جمال سلیمی

دکتری

برنامه­ریزی آموزشی

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دانشیار

امید قادرزاده

دکتری

جامعه­شناسی سیاسی

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دانشیار

مصطفی قادری

دکتری

برنامه­ریزی درسی

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دانشیار

ناصر یوسفی

دکتری

مشاوره

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دانشیار

ناصر شیربگی

دکتری

مدیریت آموزشی

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دانشیار

جمال محمدی

دکتری

جامعه­شناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دانشیار

رزگار محمدی

دکتری

برنامه­ریزی درسی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

استادیار

بهاالدین رحمانی

دکتری

فلسفه تعلیم و تربیت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

استادیار

فاتح اسعدی
دانشجوی دکتری
مدیریت آموزشی
مدرس مدعو- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مربی

احمد سهرابی

دکتری

روان­شناسی- علوم شناختی

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

استادیار

فرزاد زندی

دکتری

روان­سنجی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

استادیار

حمزه احمدیان

دکتری

روان­شناسی عمومی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

استادیار

حسن غریبی

دکتری

روان­شناسی تربیتی

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور سنندج

استادیار

جلال غریبی

دکتری

فلسفه تعلیم و تربیت

عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

استادیار

طاهر محبوبی

دکتری

مدیریت آموزشی

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بوکان

استادیار

اقبال صالحی

دکتری

فلسفه تعلیم و تربیت

مدرس مدعوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

استادیار

صلاح صوفی

دکتری

روان­شناسی تربیتی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

استادیار

هیوا محمودی

دکتری

روان­شناسی عمومی

عضو هیأت علمی دانشگاه گرگان

استادیار

سیف­الله رحمانی

دکتری

روان­شناسی تربیتی

مدرس مدعوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

استادیار

فرهاد بیانی

دکتری

جامعه شناسی

مدرس مدعوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

استادیار

مهدی قادری

دکتری

جامعه­شناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور سقز

استادیار

اسماعیل قادری

دکتری

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

استادیار

حسن حسن­زاده

دکتری

مدیریت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

استادیار

علیرضا شریفی

دکتری

حقوق

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور سقز

استادیار

طاهره محمدی
دکتری
مدیریت آموزشی
مربی
آزیتا مظفری
دکتری
مدیریت آموزشی
مربی
سمیه
رهجو
مدیریت آموزشی
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خرد
استادیار
پریوش محمدی قشلاق
دکتری
مدیریت آموزشی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
استادیار

آزاد فلاحی

دکتری

حقوق

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

استادیار

فرزاد فلاحی

دانشجوی دکتری

حقوق

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

مربی

بهاالدین کریمی

دکتری

برنامه­ریزی درسی

مدرس مدعوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

مربی

ابراهیم اسماعیل­پور

دانشجوی دکتری

فلسفه تعلیم و تربیت

مدرس مدعوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

مربی

حسین خوشنظر

دانشجوی دکتری

مدیریت آموزشی

مدرس مدعوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

مربی

مظهر بابایی

دکتری

فلسفه تعلیم و تربیت

مدرس مدعوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

مربی