آشنایی با سیستم های تاسیساتی نوین در مهندسی
ارتقای آگاهی نسبت به تکنولوژی های پیشرفته صوتی و حرارتی
نحوه به کارگیری انرژی های تجدید پذیر در سیستم های تاسیساتی