سخنرانان کلیدی همایش

 

 

نام و نام خانوادگی
مقطع
رشته
سمت
مرتبه

مسعود ابراهیمی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

سیروان فرهادی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

جعفر غفوری

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار