تاریخ های مهم همایش
ارسال مقالات
حدا اکثر تا تاریخ 5 آذرماه 1397
داوری مقالات
حد اکثر تا تاریخ17 آذرماه 1397
برگزاری همایش
27 آذرماه 1397