کمیته اجرایی همایش

 

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

حسن توحیدی

دکترا

مهندسی مکانیک

دبیر اجرایی

مربی

وفا مرسلی

دکترا

مهندسی عمران

معاون آموزشی و پژوهشی

استادیار

محمد وارعی

دانشجوی دکتری

حسابداری

معاون اداری مالی

مربی

فاتح اسعدی

دانشجوی دکتری

مدیریت آموزشی

مسئول حراست

-

فرزاد کریمی

کارشناسی ارشد

مکاترونیک

امور رایانه

-

حسن کریمی

کارشناسی

حسابداری

کارشناس مالی

-

جمال شریف آذر

کارشناسی ارشد

روابط عمومی

روابط عمومی

-

سوران محمدی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

مدیر پژوهش

-