کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

مصطفی آشنا

دکتری

مهندسی مکانیک

دبیر علمی همایش

استادیار

حسن توحیدی

دکتری

مهندسی مکانیک

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی

مربی

صباح حمیدی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

شیرکو فاروقی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

دانشیار

حسین نوری

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

مسعود ابراهیمی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

سیروان فرهادی

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

جعفر غفوری

دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

استادیار

ژیاوه قریشی

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

مربی

فواد نوری

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

مربی

رزگار معماری

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

مربی

بهروز شیخی

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

عضو کمیته علمی

-