سخنرانان کلیدی همایش

 

 

نلم و نام خانوادگی
مقطع
رشته
سمت
مرتبه علمی

حسن بیورانی

دکتری

مهندسی برق

عضو کمیته علمی

استاد

فردین اخلاقیان طاب

دکتری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی

استادیار