تاریخ های مهم همایش
ارسال مقالات
حدا اکثر تا تاریخ 5 بهمن 1397
داوری مقالات
حد اکثر تا تاریخ15 بهمن 1397
برگزاری همایش
5 اسفند 1397