کمیته اجرایی همایش

 

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

میلاد دلیران

دانشجوی دکتری

مهندسی کامپیوتر

دبیر اجرایی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

دکتر وفا مرسلی

دکترای تخصصی

عمران

معاون آموزشی و پژوهشی – دانشگاه آزاد سقز

استادیار

محمد وارعی

دانشجوی دکتری

حسابداری

معاون اداری مالی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

فاتح اسعدی

دانشجوی دکتری

برنامه­ریزی و مدیریت آموزشی

مسئول حراست – دانشگاه آزاد سقز

-

فرزاد کریمی

کارشناسی ارشد

مکاترونیک

امور رایانه – دانشگاه آزاد سقز

-

حسن کریمی

کارشناسی

حسابداری

کارشناس مالی – دانشگاه آزاد سقز

-

جمال شریف آذر

کارشناسی ارشد

روابط عمومی

روابط عمومی – دانشگاه آزاد سقز

-

سوران محمدی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

مدیر پژوهش – دانشگاه آزاد سقزح

-