1397/10/08
تمدید مهلت ارسال مقالات وداوری مقالات

قابل توجه شرکت کننده گان محترم ، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1397/10/25و مهلت داوری مقالات تا تاریخ 1397/11/15 تمدید گردید

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز

Islamic Azad University Saghez Branch