کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

حسن بیورانی

دکتری

مهندسی برق

عضو کمیته علمی – دانشگاه کردستان

استاد

کیهان خام­فروش

دکتری

مهندسی کامپیوتر

دبیر علمی – دانشگاه کردستان

استادیار

علی معینی

دکتری

مهندسی برق

عضو کمیته علمی – دانشگاه تهران

دانشیار

فردین اخلاقیان طاب

دکتری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی – دانشگاه کردستان

استادیار

هاشم حاج محمدامینی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

آزاد عزیز زاده

دانشجوی دکتری

مهندسی برق

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

میلاد دلیران

دانشجوی دکتری

مهندسی کامپیوتر

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

امجد عثمانی

دانشجوی دکتری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

آرام مظهر
کارشناسی ارشد
مهندسی برق- کنترل
عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز
مربی

ادریس خضری

دانشجوی دکتری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد بوکان

مربی

آزاد شجاعی

دانشجوی دکتری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

اسرین وکیلی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

شیلان رشادی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

ایوب حمیدی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

آزاد نوری

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی

محمد تریک

دانشجوی دکتری

مهندسی کامپیوتر

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد بوکان

مربی

فرزاد کریمی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکاترونیک

عضو کمیته علمی – دانشگاه آزاد سقز

مربی