پیام دبیرخانه همایش:

 

شهر به عنوان یکی از پیچیده ترین متون انسان ساخت همواره یکی از اصلی ترین پدیده های مورد توجه انسان بوده است تا آنجا که این متن در تأثیر و تأثری دیالکتیکی , کانون مهمترین معضلات و مشکلات جنبه های فردی, اجتماعی و فرهنگی انسان می باشد لذا ویژگی های چند وجهی و متنوع شهر اهمیت خاصی به آن بخشیده است به همین دلیل است که اندیشمندان حوزه مطالعات شهری مسأله شهر را بزرگترین معضل عصر حاضر زندگی بشر قلمداد می کنند چرا که بر تمامی جنبه های زیست بشر تأثیری مستقیم دارد؛ در این میان معماری نیز به عنوان اجتماعی ترین هنرها در کنار شهرسازی ـ به مثابه دو رشته به هم تافته و بسیار مرتبط با هم ـ دارای همان ویژگی های چند وجهی و در یک کلام بین رشته ای می باشد که بسیار نیازمند پیوند و استناد به سایر رشته های علوم مختلف می باشد.
در راستای اهمیت دادن به ویژگی های میان رشته ای معماری و شهرسازی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در نظر دارد تا با کمک وهمکاری صاحبنظران گرامی اقدام به برگزاری همایشی ملی تحت عنوان« مطالعات میان رشته ای در معماری و شهرسازی با تأکید بر جامعه شناسی،هنر،تاریخ و ادبیات» در تاریخ 11 آبان ماه 98 نماید.
اهداف اصلی این همایش عبارتند از:
× تأکید بر گستردگی حوزه معماری و شهرسازی و ماهیت بین رشته ای آنها
× ارتقای آگاهی دانشجویان نسبت به زمینه های میان رشته ای پژوهش ها و تحقیقات معماری و شهرسازی
× تأکید بر پیوند معماری با مفاهیم علوم انسانی و هنر
× آشنایی و بررسی مهمترین مباحث و چالش های نظری ـ بنیادی معماری و شهرسازی در ساحت علوم انسانی کشور
- محورهاي همايش عبارتند از :
- رویکرد انتقادی در مطالعات معماری و شهرسازی
- معماری و شهرسازی و امنیت اجتماعی
- نگرش معناگرایانه به معماری و شهرسازی
- نگرش اجتماعی ـ فرهنگی به معماری و شهرسازی
- معماری قدسی و ادبیات عرفانی
- جامعه شناسی شهری
- جنسیت و شهر
- مفهوم فضا در آراء متفکرین جامعه شناسی
- زبان مشترک معماری و سایر هنرها
- مطالعات فرهنگی در معماری و شهرسازی
ـ مطالعات تاریخی در عرصه معماری و شهرسازی
ماهیت این همایش غالباً بنیادی و مبتنی بر مطالعات نظری و پایه ای است هرچند که دبیرخانه از پژوهش های میدانی دارای مطالعات موردی و نیز مطالعات تطبیقی مرتبط با محورهای تدوین شده استقبال می کند.
این دانشگاه امیدوار است تا به مدد لطف و همکاری همه صاحبنظران گرامی و اندیشمندان عرصه ی معماری و شهرسازی و علوم انسانی بتواند هم اندیشی و همایشی در خور و شایسته شأن علمی و پژوهشی اساتید ارجمند برگزار نماید و بدینوسیله دست همکاری و مساعدت همه ی سروران و محققان گرامی را به گرمی می فشاریم و از اینکه با ارسال مقالات خود ما را در ارتقای کمی و کیفی این همایش یاری می فرمایید کمال تشکر و امتنان را داریم.

 

با احترام مجدد
دبیرخانه همایش