سخنرانان کلیدی همایش

 

 

نام و نام خانوادگی
مقطع
گرایش
سمت
مرتبه علمی

اسماعیل شیعه

دکتری

شهرسازی

عضو کمیته علمی

استاد

کیومرث ایراندوست

دکتری

شهرسازی

عضو کمیته علمی

دانشیار