کمیته اجرایی همایش

 

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

ضیا الدین نعمانی

دانشجوی دکتری

معماری

دبیر اجرایی

مربی

وفا مرسلی

دکتری عمران

عمران

معاون پژوهشی

استادیار

محمد وارعی

دانشجوی دکتری

حسابداری

معاون اداری مالی

مربی

حامد احمدی

دانشجوی دکتری

برق

معاون فرهنگی دانشجویی

مربی

فاتح اسعدی

دانشجوی دکتری

برنامه­ریزی آموزشی

مسئول حراست

-

فرزاد کریمی

کارشناسی ارشد

مکاترونیک

امور رایانه

-

فرشته حاجی پور

کارشناسی

حسابداری

مدیر مالی

-

اسعد محمدی

کارشناسی

آموزش ابتدایی

مدیر اداری

-

جمال شریف آذر

کارشناسی ارشد

روابط عمومی

روابط عمومی

-

سوران محمدی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

مدیر پژوهش

-

شهرام رشیدیان

کارشناس ارشد

روانشناسی

مدیر دانشجویی

-