ایمیل همایش
au@iausaghez.ac.ir
مهمانسرا
فاکس
08736244750
تلفن
08736250255
آدرس
استان کردستان شهرستان سقز - شهرک دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز