- محورهاي همايش عبارتند از :
- رویکرد انتقادی در مطالعات معماری و شهرسازی
- معماری و شهرسازی و امنیت اجتماعی
- نگرش معناگرایانه به معماری و شهرسازی
- نگرش اجتماعی ـ فرهنگی به معماری و شهرسازی
- معماری قدسی و ادبیات عرفانی
- جامعه شناسی شهری
- جنسیت و شهر
- مفهوم فضا در آراء متفکرین جامعه شناسی
- زبان مشترک معماری و سایر هنرها
- مطالعات فرهنگی در معماری و شهرسازی
ـ مطالعات تاریخی در عرصه معماری و شهرسازی