کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

اسماعیل شیعه

دکتری

شهرسازی

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

استاد

کیومرث ایراندوست

دکتری

شهرسازی

دبیر علمی وعضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دانشیار

رضا قادربیگ زاده

دانشجوی دکتری

معماری

عضو هیأت علمی واحد سقز

مربی

ضیا الدین نعمانی

دانشجوی دکتری

معماری

دبیر اجرایی و عضو هیأت علمی واحد سقز

مربی

قادربایزیدی

دکتری

معماری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

استادیار

ساریه زارعیان

دانشجوی دکتری

معماری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

مربی

فواد حبیبی

دکتری

جامعه شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

استادیار

خسرو سینا

دکتری

پژوهش هنر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

استادیار

مهرداد یوسف زمانی

دکتری

معماری

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

استادیار

صلاح الدین مولانایی

دکتری

معماری

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

استادیار

یوسف حمه جانی

دکتری

معماری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

استادیار

بایزید گلابی

دکتری

معماری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

استادیار

فریدون صالحیان

دانشجوی دکتری

معماری

رییس نظام مهندسی سقز و مدرس مدعوی واحد سقز

مربی

ناصح یوسفی

دانشجوی دکتری

معماری

معاون دانشگاه علمی کاربردی و مدرس مدعوی واحد سقز

مربی

سید صباح حسینی

دکتری

ادبیات

مدرس مدعوی دانشگاه آزاد واحد سقز

مربی

فرزین چاره­جو

دکتری

شهرسازی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

استادیار

جلیل سحابی

دکتری

جامعه شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

استادیار

بهمن باینگانی

دکتری

جامعه شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

استادیار

فواد خدریار

دانشجوی دکتری

معماری

مدرس مدعوی دانشگاه آزاد واحد سقز

مربی