معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزدر سيزدهم مهرماه سال ۱۳۷۸ پروژه عمراني ساختمان اداري و آموزشي اين دانشگاه افتتاح شده ومورد بهره برداري قرارگرفت . اين واحد دانشگاهي ابتدا با سه رشته كارهاي عمومي ساختمان ، حسابداري و آموزش ابتدايي در مقطع كارداني با پذيرش ۱۳۲نفردانشجو پي ريزي شد و از مهرماه ۱۳۷۹فعاليت آموزشي خود را بصورت يك مركز تحت سرپرستي واحد سنندج رسما آغازكرد و با تبديل شدن به واحد مستقل در سال ۱۳۸۵ رشد كيفي و كمي واحد سرعت یافت .واحد سقز پس از آن تاريخ با وجود کاستی ها و مشکلات فراوان در زمینه های مختلف شروع به سازندگي و شكوفايي نمود واكنون به ياري خداوند متعال و تلاش كاركنان مجموعه ، شاهد به بارنشستن زحمات مسئولين واحد وكاركنان آن هستيم .