کمیته اجرایی همایش

 

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

سوران حیدری

دانشجوی دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دبیر اجرایی

مربی

وفا مرسلی

دکتری عمران

عمران

معاون پژوهشی

استادیار

محمد وارعی

دانشجوی دکتری

حسابداری

معاون اداری مالی

مربی

فاتح اسعدی

دانشجوی دکتری

برنامه­ریزی و مدیریت آموزشی

مسئول حراست

-

فرزاد کریمی

کارشناسی ارشد

مکاترونیک

امور رایانه

-

حسن کریمی

کارشناسی

حسابداری

کارشناس مالی

-

جمال شریف آذر

کارشناسی ارشد

روابط عمومی

روابط عمومی

-

سوران محمدی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

مدیر پژوهش

-