1397/11/29
تمدید مهلت ارسال اصل مقاله

قابل توجه پژوهشگران محترم شرکت کننده در همایش ، مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 1397/12/04 تمدید گردید

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز

Islamic Azad University Saghez Branch