کمیته علمی همایش

نام و نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

سمت علمي و اجرايي

مرتبه علمي

عباس قنبری نیاکی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو کمیته علمی

استاد

سجاد احمدی زاد

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیته علمی

استاد

محمد علی آذربایجانی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزو عضو کمیته علمی

استاد

فاطمه مالکیان

دکتری

تغذیه

عضو هیات علمی دانشگاه لویزیانا آمریکاو عضو کمیته علمی

استاد

نوشین نقوی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه اوساکای ژاپن و عضو کمیته علمی

استاد

فتاح مرادی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو کمیته علمی

استادیار

سامان پاشایی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دبیر علمی و عضو کمیته علمی

استادیار

سوران حیدری

دانشجوی دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی

مربی

آمنه بالوی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد عضو کمیته علمی

استادیار

کمال عزیز بیگی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و عضو کمیته علمی

دانشیار

سیروان آتشک

 

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد عضو کمیته علمی

دانشیار

دکتر ماجد زبیری

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

استادیار

داریوش شیخ الاسلامی وطنی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان و عضو کمیته علمی

دانشیار

نیکو خسروی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تهران و عضو کمیته علمی

دانشیار

علیرضا امانی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی شمال و عضو کمیته علمی

دانشیار

خالید محمد زاده سلامت

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و عضو کمیته علمی

استادیار

ظاهر اعتماد

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و عضو کمیته علمی

استادیار

محمد عزیزی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو کمیته علمی

استادیار

شیرین فردوسی

دکتری

هماتولوژی

عضو هیات علمی سازمان انتقال خون ایران و عضو کمیته علمی

استادیار

حسن فرجی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان و عضو کمیته علمی

استادیار

اکبر نوری حبشی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه و عضو کمیته علمی

استادیار

عاسیه عباسی دلوئی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل و عضو کمیته علمی

استادیار

امیر امینی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان و عضو کمیته علمی

مربی

ایوب سعیدی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو کمیته علمی

مربی

مهدی حکیمی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان و عضو کمیته علمی

مربی

عدنان فتاحی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان و عضو کمیته علمی

مربی

وحیده کیان مرز

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بناب و عضو کمیته علمی

مربی

محمد قادری

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو کمیته علمی

 

حسین شروانی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله و عضو کمیته علمی

استادیار